ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Администратор:

“АЛКАЛОИД” EООД

Седалище и адрес на управление:

бул. „Никола Йонков Вапцаров" № 51А, ет. 4

1407 гр. София, Република България


ЕИК: 040893358

Е-mail: [email protected]

Тел.: +359 8081081


Тази Политика за поверителност е в съответствие с Регламент (ЕО) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) и други приложими закони за защита на личните данни.


„АЛКАЛОИД“ ЕООД (наричан по-долу „АЛКАЛОИД”) полага големи усилия за защита на личните данни във всеки аспект на своята търговска и делова дейност, като прилага стандартите и правилата, описани в европейското и българското законодателство, както и във Вътрешните правила и процедури на дружеството

ВАШИТЕ ПРАВА


Право на информация, право на достъп и право на коригиране. Имате право да бъдете информирани и можете по всяко време да поискате информация и подробности за това как обработваме Вашите лични данни, а също така имате право на достъп, коригиране и актуализиране на Вашите лични данни, съхранявани в нашата система, ако смятате, че такива може да са невалидни, непълни или неточни.


Право на изтриване. Право да поискате от АЛКАЛОИД да изтрие Вашите лични данни при определени условия, определени от закона.


Право на ограничаване на обработването и възражение срещу обработването. Имате право да поискате от АЛКАЛОИД да ограничи обработването на личните Ви данни и да възразите срещу обработването на личните Ви данни при определени от закона условия.


Право на оттегляне на Вашето съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласието преди неговото оттегляне. Можете да се откажете от маркетингови съобщения, получени от всяка медия, включително социална мрежа на трета страна, по всяко време, като щракнете върху съответните връзки, налични като част от нашите известия, или като влезете в съответния уебсайт/приложение или социална мрежа на трета страна и коригиране на Вашите потребителски предпочитания в профила на Вашия потребителски акаунт, като премахнете отметките от съответните квадратчета.


Право на преносимост на данните. Имате право при определени условия да получите личните си данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат и да ги прехвърлите на друг обработващ, без намеса от страна на АЛКАЛОИД.

Формуляри за заявление за упражняване на горните права можете да изтеглите от следния линк.


Ако имате въпрос или искате да упражните горните права, можете да изпратите имейл, формуляр за кандидатстване или поща на следните данни за контакт:


 „АЛКАЛОИД“ ЕООД

бул. „Никола Йонков Вапцаров“ № 51А, ет. 4

1407, гр. София

До Длъжностното лице по защита на данните


или

на електронната поща на Длъжностното лице по защита на данните: [email protected]

При всички случаи, Вие имате право да подадете оплакване пред компетентния орган по защита на личните данни, в допълнение към правата Ви, изброени по-горе.

ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Тази Политика за поверителност влиза в сила от деня, в който е публикувана на уебсайта.

„АЛКАЛОИД“ ЕООД може да променя Политиката за поверителност по всяко време, като ще публикува актуализираната версия на Политиката за поверителност на тази страница. Тези промени ще влизат в сила от дата на публикуването им.


Дата на последно изменение: 29.11.2023г.